dentalis.com.tr

İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

dentalis.com.tr İnternet sitemizdeki iletişim ve randevu formları aracılığıyla işlenen kişisel veriler, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

İnternet sitemizde işlenen veriler, üçüncü kişi veya taraflarla paylaşılmamaktadır. Veriler Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde faaliyet gösteren yer sağlayıcılara 256 BIT SSL şifreleme sertifikasıyla transfer edilmekte, güncel anti-virüs ve güvenlik duvarı tedbirleriyle muhafaza edilmekte ve veri güvenliğinin denetimi sağlanmaktadır.

Kişisel verilerinize ilişkin yasal haklarınız KVKK 11. Madde çerçevesinde;

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. g) Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Şeklinde tanımlanmıştır.

Kişisel verileriniz üzerindeki yasal haklarınızı kullanmak için Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurup imzaladıktan sonra

DENTALİS Genel Sağlık Hiz. Tic. Ltd. Şti. Kızılırmak Mah. 1426 Cad. 24/B Çankaya Ankara adresine “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak şahsen veya noter kanalıyla iletebilirsiniz.

Sistemimizde e-posta adresiniz mevcutsa yazılı başvurularınızı sistemdeki e-posta adresiniz üzerinden infoankara@dentalis.com.tr adresine  “Veri Sahibi Başvuru” konu başlığı ile gönderebilirsiniz.